Kerry Washington's Guide to Glowing Skin

Watch Kerry Washington reveal her top beauty secrets.