What to Read Next

Hello Kitty Peach Soda … Now on Sale in Japan

June 13, 2014

eataku:

Hello Kitty Peach Soda… now on sale in Japan.