Let's See Which EGOT Winner You Embody: Viola Davis, Jennifer Hudson, Or Whoopi Goldberg

Emmy, Grammy, Oscar, Tony.