Winston-Salem man shot at a KFC restaurant, police say

Winston-Salem man shot at a KFC restaurant, police say