Sword Swallowing Frenzy

Sword Swallowing Frenzy

These guys always swallow.