Santa Cruz citizen task force takes on drug needles

Santa Cruz citizen task force takes on drug needles