Oklahoma refuses to enforce Obamacare

Oklahoma refuses to enforce Obamacare