Media not buying Obama's economic push?

FOX News Videos

President revisits old rhetoric