Lesbian, biracial beauty queen breaking barriers in South Carolina

April 18, 2013

A lesbian, biracial beauty queen is breaking barriers in South Carolina.