Hyperemesis gravidarum: Suburban woman feels Kate Middleton's pain

A west suburban woman who had hyperemesis gravidarum says she knows what Kate Middleton is going through.