Elementary school celebrates Pi Day

Elementary school celebrates Pi Day