Covington celebrates family-style Mardi Gras

Covington celebrates family-style Mardi Gras.