Area around bombing sites slowly re-opening

WCVB - Boston

The area around the Boston Marathon bombing site is slowing re-opening.