Florida Sen. Marco Rubio to deliver Republican response to State of Union address

WASHINGTON (AP) — Florida Sen. Marco Rubio to deliver Republican response to State of Union address .