Texas woman flew on private jet to Washington, DC to 'storm the Capitol'

Texas woman flew on private jet to Washington, DC to 'storm the Capitol'