'Hail, Caesar!' Clip: Eddie Mannix slaps Baird Whitlock

Hail, Caesar!