11 / 74

"Mad Men" - "The Quality of Mercy"

Don Draper (Jon Hamm) in the "Mad Men" episode, "The Quality of Mercy."

'Mad Men' Season 6 Episode Photos