What to Read Next

Michaela Pereira Says Goodbye to Her KTLA Family

May 23, 2013

Michaela Pereira said goodbye to her KTLA family Thursday.